Investerare

Valberedning

Saniona Icon blue

Saniona tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021.

Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2020 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning.

Valberedningens medlemmar är:
• Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen Drejer
• John Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbritannien, utsedd av New Leaf Ventures
• J. Donald deBethizy, ordförande i Saniona AB:s styrelse

Valberedningens ska förbereda och lägga fram förslag till årsstämman 2021 avseende:
• val av ordförande på årsstämman;
• val av ordförande och övriga styrelseledamöter;
• ersättning till ordföranden och för var och en av de övriga styrelseledamöterna och, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
• val av revisor och revisors ersättning, och
• principer för utseende av valberedningen.

Saniona AB:s årsstämma kommer att hållas i Malmö onsdag 26 maj 2021. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till saniona@saniona.com märkt "Förslag till valberedningen" eller med brev till adressen:
Förslag till valberedningen
Saniona AB
Smedeland 26B, DK-2600
Glostrup,
Denmark

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 25 februari 2021.