Saniona Icon blue
Show All
Hur har Saniona påverkats av covid-19?
Trots utmaningarna med den pågående pandemin fortsätter det hängivna teamet på Saniona att göra framsteg. Vi har gjort anpassningar för att effektivt kunna fortsätta vårt arbete inom ramarna för de nya och föränderliga folkhälsorekommendationer som råder på de platser där vi verkar runt om i världen och vi sätter säkerheten för våra anställda och de patienter och läkare som deltar i våra kliniska studier först. Givet det kunskapsläge som råder när detta publiceras, har Sanionas kliniska studier inte påverkats påtagligt av covid-19. Den kliniska Fas 2-studien på hypotalamisk fetma slutfördes i mars 2020, och den öppna förlängningen slutfördes i november 2020, pandemin till trots. Vår samarbetspartner Medix uppger att det mexikanska läkemedelsverkets granskning av den inlämnade ansökan om godkännande av tesofensin som nytt läkemedel för allmän fetma har försenats till 2021 på grund av den pågående pandemin. Se vår senaste finansiella rapport för den mest aktuella uppdateringen.
Varför överväger Saniona att lista sig på Nasdaq USA?
Vi fortsätter att utvärdera strategiska alternativ som ligger i linje med vår strategi att positionera Saniona för tillgång till patienter, läkare och kapitalmarknader i USA, och som ett led i detta överväger vi att lista bolagets aktie på Nasdaq-börsen i USA. Det finns ett antal möjliga fördelar för Saniona med att lista sig på den amerikanska Nasdaq-börsen, som ökad synlighet, tillgång till ett större antal potentiella investerare och potentiellt förbättrad likviditet i handeln (handelsvolym) från olika marknader med olika makroekonomiska villkor. Se vår senaste finansiella rapport för den mest aktuella uppdateringen.
Vad gör Saniona för att optimera investerarkommunikationen?

Vår filosofi för ”investor relations” är att presentera korrekt och transparent information till alla investerare, så att var och en får möjlighet att fatta ett genomtänt investerarbeslut. Vårt uppdrag är inte att försöka kontrollera aktiekursen på kort sikt; utan att avancera vår pipeline inom sällsynta sjukdomar och ge bolaget de bästa förutsättningarna för att växa och nå sin fulla potential på lång sikt. Läkemedelsutveckling är ingen kortsiktig strävan, och inte heller framstegen återspeglas alltid i aktiekursen på kort sikt. Vi tror och hoppas att vi kan skapa värde för både patienter och aktieägare i framtiden genom att hålla oss fokuserade på, och agera i enlighet med våra långsiktiga mål.

Vi strävar ständigt efter att förbättra kommunikationen med Sanionas investerare. Vissa förbättringar har redan införts för att öka transparensen och förse våra investerare med bättre information och service, bland annat följande: byte av leverantör av ägardata för webbplatsen; införande av ett system för att prioritera bland och svara på investerarfrågor; genomförande av investerarenkät för att förstå rådande uppfattningar; förtydligande av analytikerbevakningssidan på webbplatsen; framtagande av denna FAQ; och förstärkt interaktion med analytiker och media för att göra Saniona mer synligt. Under 2021 ser vi fram emot att fortsätta med dessa och andra förbättringar, som att uppdatera webbplatsen, stärka våra analytiker- och mediekommunikationer ytterligare och göra nya satsningar – allt för att bättre belysa och kommunicera Sanionas affärsstrategi och ”investmentcase”. Vi är fast beslutna att kontrollera det vi kan kontrollera för att i slutändan kunna erbjuda läkemedel till de patienter som behöver. 

Vad är Sanionas affärsstrategi?
Sanionas affärsmodell håller på att förändras, med målet att erbjuda största möjliga värde för patienter och aktieägare. Historiskt sett har vi utlicensierat rättigheterna till många av våra nya molekyler till andra företag. Nu siktar vi istället på att bli ett helt integrerat läkemedelsföretag, med förmåga att såväl upptäcka som utveckla och kommersialisera egna innovativa behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Fokuset förflyttas därmed från externa samarbeten till intern utveckling av Sanionas proprietära substanser. Det är en strategi som kräver stora ingångsinvesteringar för att stödja klinisk utveckling, men vi förväntar oss att dessa investeringar kommer att ge upphov till betydande värden för såväl patienter som aktieägare när läkemedlen väl når marknaden.
Varför fokuserar Saniona på sällsynta sjukdomar?
Sanionas företagsstrategi är att utveckla nya läkemedel för sällsynta sjukdomar. Det icke tillgodosedda behovet hos patienter med sällsynta sjukdomar är ofantlig: det finns ungefär 7 000 sällsynta sjukdomar, och mindre än 10 % av dessa har FDA-godkända behandlingar. Dessutom orsakar många sällsynta sjukdomar förtida dödsfall hos nyfödda och småbarn. Potentialen att kunna föra ut läkemedel till dessa patienter kan göra stor skillnad. Därutöver kan kliniska prövningar och regulatorisk granskning av läkemedel för sällsynta sjukdomar vara mindre tidskrävande och mindre investeringsintensiva än läkemedel för vanligare, större sjukdomar, vilket gör att sällsynta sjukdomar passar bättre ihop med Sanionas förmåga som ett mindre bioteknikföretag.
Varför har Saniona expanderat i USA?
USA är den enskilt största marknaden för sällsynta sjukdomar i världen. Vi bedömer därför att tillgång till patientbasen, läkarna och kapitalmarknaderna i USA är avgörande för Sanionas möjlighet att uppnå sin långsiktiga potential, och det är även av den anledningen som vi fortsätter uppbyggnaden av vårt team där. Vi behöver ett erfaret team i USA för att designa läkemedelsstudier och hantera diskussioner med FDA. Vi överväger vidare att lista bolagets aktie på den amerikanska Nasdaq-börsen, vilket kommer att underlätta kontakten med investerare i USA.
Vilken börs handlas Saniona på, och vad är kortnamnet (ticker) för aktien?
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet SANION.
Vad är Sanionas utdelningspolicy?
Saniona fokuserar på att utveckla läkemedel för sällsynta sjukdomar. Läkemedelsutveckling är mycket kapitalintensivt. Saniona har därför inga avsikter om utdelning under överskådlig tid.
Vilka är de största aktieägarna i Saniona?
Liksom alla svenska noterade bolag presenterar vi Sanionas ägarstruktur (största 10 ägare) på vår webbplats. Marknadspraxis för svenska bolag är att uppdatera informationen på kvartalsbasis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan varje månad för att öka transparensen. Du hittar mer om Sanionas ägarstruktur på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Ägarstruktur”.
Var kan jag hitta information om den riktade nyemissionen som skedde i augusti 2020?
Den 10 augusti 2020 meddelade Saniona att bolaget tillförts 65 miljoner USD (cirka 567 miljoner kronor) genom en riktad nyemission till ett syndikat av amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister. RA Capital Management agerade ankarinvesterare i den riktade emissionen som även tecknades av bland annat Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners tillsammans med andra amerikanska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden (AP2), Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4). Denna finansiering var nödvändig för att Saniona ska kunna genomföra Fas 2b-studierna i huvudprogrammen med tesomet mot PWS och HO samt avancera läkemedelskandidaterna SAN711 till Fas 1. Sanionas fokus i finansieringsrundan var att attrahera långsiktiga investerare som delar vårt mål att föra ut innovativa behandlingar till patienter. Vi tog in rätt investerare på bästa möjliga villkor. Du kan hitta mer information om den riktade nyemissionen i pressmeddelandet från 10 augusti 2020.
Var kan jag hitta information om bolagets incitamentsprogram?
Den extra bolagsstämman 23 oktober 2020 beslutade att införa ett optionsprogram för anställda i företaget, inklusive den verkställande direktören, vissa medlemmar i ledningsgruppen, vice vd:ar och alla andra anställda. Vårt personaloptionsprogram följer den standard som behövs för att attrahera de största talangerna och vara konkurrenskraftiga på den amerikanska marknaden, detta för att Saniona ska kunna växa och uppnå sina mål. Du kan läsa mer om incitamentsprogrammet i pressmeddelandet daterat 23 oktober 2020.
Vilka analytiker bevakar Saniona?
Du kan hitta mer information om den aktuella analytikerbevakningen av Saniona på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Analytiker täckning”.
Hur får jag tag i Sanionas årsredovisning?
Du kan ladda ned Sanionas delårs- och årsrapporter i pdf-format från investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Finansiella rapporter”.


Blev din fråga inte besvarad i denna FAQ? Kontakta oss på investor@saniona.com.