Saniona Icon blue
Show All
Hur har Saniona påverkats av covid-19?
Sanionas kliniska studier inte påverkats nämnvärt av den pågående covid-19-pandemin. Vi har utlicensierat en del av våra teknologier till tredje parter och deras utvecklingsarbete har påverkats och kan fortsättningsvis komma att påverkas av den pågående covid-19-pandemin. Det råder fortfarande osäkerhet kring den fortsatta spridningen av covid-19, däribland kartläggningen av nya virusvarianter och deras följder, och vi kommer fortsätta att löpande bedöma situationen och sätta in lämpliga motåtgärder där så krävs.

Även om vi anser att vi har infört strategier för att potentiellt minimera effekten av covid-19-pandemin på vår verksamhet, däribland att följa lokala säkerhetsrekommendationer, kan vi drabbas av förseningar av uppstarten för vissa ytterligare prövningar eller när det gäller godkännanden från myndigheter eller andra tillsynsorgan. Den omfattning i vilken covid-19-pandemin påverkar tidpunkten för dessa förlopp beror på den kommande utvecklingen, som är mycket osäker och inte kan förutspås på ett tillförlitligt sätt. Några exempel är sjukdomens slutliga geografiska spridning, pandemins varaktighet, eventuella restriktioner för sjukhusens och prövningsanläggningarnas förmåga att genomföra prövningar som inte är anpassade till covid-19-pandemin och den upplevda effektiviteten av åtgärder som vidtas i USA och andra länder för att bromsa och behandla sjukdomen. Vi fortsätter att utvärdera effekten från covid-19-pandemin vad gäller vår verksamhet.

Vad gör Saniona för att optimera investerarkommunikationen?

Vår filosofi för ”investor relations” är att presentera korrekt och transparent information till alla investerare, så att var och en får möjlighet att fatta ett genomtänt investerarbeslut. Vårt uppdrag är inte att försöka kontrollera aktiekursen på kort sikt; utan att avancera vår pipeline inom sällsynta sjukdomar och ge bolaget de bästa förutsättningarna för att växa och nå sin fulla potential på lång sikt. Läkemedelsutveckling är ingen kortsiktig strävan, och inte heller framstegen återspeglas alltid i aktiekursen på kort sikt. Vi tror och hoppas att vi kan skapa värde för både patienter och aktieägare i framtiden genom att hålla oss fokuserade på, och agera i enlighet med våra långsiktiga mål.

Vi strävar ständigt efter att förbättra kommunikationen med Sanionas investerare. Vissa förbättringar har redan införts för att öka transparensen och förse våra investerare med bättre information och service, bland annat följande: byte av leverantör av ägardata för webbplatsen; införande av ett system för att prioritera bland och svara på investerarfrågor; genomförande av investerarenkät för att förstå rådande uppfattningar; förtydligande av analytikerbevakningssidan på webbplatsen; framtagande av denna FAQ; och förstärkt interaktion med analytiker och media för att göra Saniona mer synligt. Under första halvåret 2021 har vi lanserat en ny webbplats med uppdaterad grafik och design och i maj 2021 höll vi en digital FoU-dag. Vi ser vi fram emot att fortsätta med dessa och andra förbättringar, som att stärka våra analytiker- och mediekommunikationer ytterligare och göra nya satsningar – allt för att bättre belysa och kommunicera Sanionas affärsstrategi och ”investmentcase”. Vi är fast beslutna att kontrollera det vi kan kontrollera för att i slutändan kunna erbjuda läkemedel till de patienter som behöver. 

Vad är Sanionas affärsstrategi?

Vår strategi är att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar i hela världen. Vi avser att uppnå detta genom att utveckla våra jonkanalmodulatorer, SAN711 och SAN903, för sällsynta neuropatiska respektive sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar samt genom att utvärdera strategiska finansieringsalternativ och affärsutvecklingsmöjligheter. Allt som kan göra det möjligt för Tesomet att avancera inom HO och PWS.

 

Varför fokuserar Saniona på sällsynta sjukdomar?
Sanionas företagsstrategi är att utveckla nya läkemedel för sällsynta sjukdomar. Det icke tillgodosedda behovet hos patienter med sällsynta sjukdomar är ofantlig: det finns ungefär 7 000 sällsynta sjukdomar, och mindre än 10 % av dessa har FDA-godkända behandlingar. Dessutom orsakar många sällsynta sjukdomar förtida dödsfall hos nyfödda och småbarn. Potentialen att kunna föra ut läkemedel till dessa patienter kan göra stor skillnad. Därutöver kan kliniska prövningar och regulatorisk granskning av läkemedel för sällsynta sjukdomar vara mindre tidskrävande och mindre investeringsintensiva än läkemedel för vanligare, större sjukdomar, vilket gör att sällsynta sjukdomar passar bättre ihop med Sanionas förmåga som ett mindre bioteknikföretag.
Vilken börs handlas Saniona på, och vad är kortnamnet (ticker) för aktien?
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet SANION.
Vad är Sanionas utdelningspolicy?
Saniona fokuserar på att utveckla läkemedel för sällsynta sjukdomar. Läkemedelsutveckling är mycket kapitalintensivt. Saniona har därför inga avsikter om utdelning under överskådlig tid.
Vilka är de största aktieägarna i Saniona?
Liksom alla svenska noterade bolag presenterar vi Sanionas ägarstruktur (största 10 ägare) på vår webbplats. Marknadspraxis för svenska bolag är att uppdatera informationen på kvartalsbasis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan varje månad för att öka transparensen. Du hittar mer om Sanionas ägarstruktur på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Ägarstruktur”.
Vilka analytiker bevakar Saniona?
Du kan hitta mer information om den aktuella analytikerbevakningen av Saniona på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Analytiker täckning”.
Hur får jag tag i Sanionas årsredovisning?
Du kan ladda ned Sanionas delårs- och årsrapporter i pdf-format från investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Finansiella rapporter”.


Blev din fråga inte besvarad i denna FAQ? Kontakta oss på investor@saniona.com.